Chia sẻ thông tin

Khi bạn truy cập và sử dụng website, bạn phải chấp nhận các điều khoản sau. Chúng tôi (Công Ty TNHH RITAVÕ ) có thể báo trước hoặc không báo trước các thay đổi, chỉnh sửa, thêm và xóa bỏ các điều khoản bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật nội dung của trang web này.

Giới hạn sử dụng

Tất cả nội dung, tài nguyên trên trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và các luật lệ áp dụng với từng quốc gia trên thế giới. Ngoại trừ mục đích sử dụng cá nhân hoặc sử dụng nội bộ không mang tính thương mại, bạn không được phép sử dụng (tất cả và không hạn chế các hình thức sao chép, chỉnh sửa, tái sử dụng toàn bộ các phần, tải dữ liệu, truyền dữ liệu, phân phối, đăng ký, bán, xuất bản ) bất kỳ tài nguyên nào của trang web, mà không được sự đồng ý của Công Ty TNHH RITAVÕ . 

Thương hiệu “RITAVÕ ” và tên các sản phẩm, tên các dịch vụ hoặc logo thương hiệu RITAVÕ được sử dụng, trích dẫn và tham chiếu trên website là các tên thương mại hoặc tên thương mại đã được đăng ký của Công Ty TNHH RITAVÕ ., hoặc bất kỳ các chi nhánh nào khác. Các tên sản phẩm khác hoặc tên các công ty khác sử dụng trong website thuộc sở hữu của các chủ sở hữu tương ứng.

Từ chối bảo đảm

 
Công Ty TNHH RITAVÕ và các công ty thành viên không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại trong quá trình bạn truy cập đến trang web, hoặc không thể truy cập đến trang web. Công Ty TNHH RITAVÕ có thể thay đổi và chỉnh sửa nội dung của trang web hoặc có thể hoãn, dừng cung cấp các dịch vụ qua trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Công Ty TNHH RITAVÕ hoặc các công ty thành viên không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào trong quá trình thay đổi, sửa chữa nội dung hoặc do không thể sử dụng trang web này.
 
Tính sẵn có của các sản phẩm và dịch vụ

Các sản phẩm và dịch vụ trên trang web này có thể không sẵn có để mua ở khu vực hoặc địa phương của bạn. Bạn nên kiểm tra văn phòng đại điện của Công Ty TNHH RITAVÕ . tại địa phương để biết các sản phẩm và dịch vụ cụ thể có sẵn ở khu vực bạn sinh sống hay không.

Tài nguyên truyền dẫn
 

Công Ty TNHH RITAVÕ không đảm bảo rằng bất kỳ e-mail nào gửi từ trang web sẽ được bạn nhận hoặc được Công Ty TNHH RITAVÕ nhận. Công Ty TNHH RITAVÕ không đảm bảo về an toàn bí mật thông tin của e-mails trong quá trình truyền nhận dữ liệu trên internet.

Các điều kiện và điều khoản chung


Dù Công Ty TNHH RITAVÕ luôn nỗ lực cung cấp những thông tin chính xác và cập nhật trên trang Web, Công Ty TNHH RITAVÕ không đảm bảo về tính chính xác của thông tin vào thời điểm bạn tiếp nhận thông tin. Công Ty TNHH RITAVÕ không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong nội dung trên trang Web.

Việc bạn duyệt xem trang Web đồng nghĩa với việc bạn tự chịu rủi ro. Công Ty TNHH RITAVÕ hay bất kỳ bên nào khác tham gia vào việc tạo lập, xây dựng hay truyền đạt trang Web không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, ngẫu nhiên, hệ quả, gián tiếp, hay mang tính trừng phạt nào phát sinh do bạn truy cập hoặc sử dụng trang Web. KHÔNG HẠN CHẾ CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐÃ NÊU, MỌI THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB MÀ BẠN ĐƯỢC CUNG CẤP KHÔNG ĐƯỢC BẢO LÃNH DƯỚI BẤT KỲ DẠNG NÀO, DÙ NGỤ Ý HAY HIỂN MINH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN NHỮNG BẢO LÃNH NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN HÀNG, SỰ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC KHÔNG XÂM PHẠM. Công Ty TNHH RITAVÕ không chịu bất kỳ trách nhiệm  nào và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào, hoặc do virus gây ra đối với thiết bị máy tính của bạn hoặc tài sản khác có liên quan đến việc bạn truy cập, sử dụng hoặc xem trang Web hoặc do bạn tải xuống bất kỳ thông tin nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở dữ liệu, văn bản, hình ảnh, video hoặc âm thanh từ trang Web.